อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริงและพอสมควรแก่เหตุ
เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563)

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ  
1.1 ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) 15% ถึง 24% ต่อปี
1.2 ดอกเบี้ยสูงสุด (กรณีผิดนัดชำระหนี้) 24% หรือ 28%1 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน  ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 10-35 บาท/รายการ
ชำระที่จุดบริการรับชำระ 15 บาท/รายการ
ชำระผ่านตู้รับเงินที่สาขาของบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
ชำระที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ของบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
 3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้  งวดละ 200 บาท 
 4. ค่าอากรแสตมป์  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 5. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง)  ไม่มีค่าใช้จ่าย 


หมายเหตุ

1.อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่สัญญาลงวันที่ก่อน 1 สิงหาคม 2563


อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริงและพอสมควรแก่เหตุ
เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563)

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ  
1.1 ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) 15% ถึง 25% ต่อปี
1.2 ดอกเบี้ยสูงสุด (กรณีผิดนัดชำระหนี้) 25% หรือ 28%1 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน  ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 10-35 บาท/รายการ
ชำระที่จุดบริการรับชำระ 15 บาท/รายการ
ชำระผ่านตู้รับเงินที่สาขาของบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
ชำระที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ของบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
 3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้  งวดละ 200 บาท 
 4. ค่าอากรแสตมป์  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 5. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง)  ไม่มีค่าใช้จ่าย 


หมายเหตุ
1.อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่สัญญาลงวันที่ก่อน 1 สิงหาคม 2563


ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด