อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริงและพอสมควรแก่เหตุ
เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564)

รายการ
อัตรา / จำนวน (บาท)
1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ  

1.1 สัญญาลงวันที่ก่อน 1 สิงหาคม 2563

กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

15% ถึง 24% ต่อปี

กรณีผิดนัดชำระหนี้ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามที่ระบุในสัญญา บวก 3% ต่อปี แต่ไม่เกิน 28% ต่อปี

1.2 สัญญาลงวันที่ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563

กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

15% ถึง 24% ต่อปี

กรณีผิดนัดชำระหนี้ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามที่ระบุในสัญญา บวก 3% ต่อปี แต่ไม่เกิน 24% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

 

2.1 ค่าอากรแสตมป์

ไม่เรียกเก็บ

3. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร

10-35 บาท/รายการ

ชำระที่จุดบริการรับชำระ

15 บาท/รายการ

ชำระผ่านตู้รับเงินที่สาขาของบริษัท

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

ชำระที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ของบริษัท

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

4. ค่าติดตามทวงถามหนี้

 

- ค้างชำระ 1 งวด

งวดละ 50 บาท (ไม่รวมVAT) 

- ค้างชำระ 2 งวดขึ้นไป

งวดละ 100 บาท (ไม่รวมVAT)

5. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน

 ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 


อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริงและพอสมควรแก่เหตุ
เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564)

รายการ
อัตรา / จำนวน (บาท)
1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ  

1.1 สัญญาลงวันที่ก่อน 1 สิงหาคม 2563

กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

15% ถึง 25% ต่อปี

กรณีผิดนัดชำระหนี้ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามที่ระบุในสัญญา บวก 3% ต่อปี แต่ไม่เกิน 28% ต่อปี

1.2 สัญญาลงวันที่ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563

กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

15% ถึง 25% ต่อปี

กรณีผิดนัดชำระหนี้ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามที่ระบุในสัญญา บวก 3% ต่อปี แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
 2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ    
 2.1 ค่าอากรแสตมป์  ไม่เรียกเก็บ 
3. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน  ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 10-35 บาท/รายการ
ชำระที่จุดบริการรับชำระ 15 บาท/รายการ
ชำระผ่านตู้รับเงินที่สาขาของบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
ชำระที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ของบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
 4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท    
 4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้   
 - ค้างชำระ 1 งวด  งวดละ 50 บาท (ไม่รวมVAT) 
 - ค้างชำระ 2 งวดขึ้นไป  งวดละ 100 บาท (ไม่รวมVAT) 
 4.2. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน  ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 


ดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลัง

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด