สมหวัง เงินสั่งได้ | สมหวัง บริการสินเชื่อ | สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ SME
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ SME

จะเป็นเจ้าของแผงเล็ก แผงใหญ่ รถเข็น ห้องแถว หรือมีบริษัทเล็กๆ ส่วนตัว ก็สบายใจ หายห่วงได้ เมื่อยามต้องการใช้เงิน เราพร้อมช่วยเหลือคุณให้มีโอกาสได้ต่อยอดทางธุรกิจได้ด้วยตัวคุณเอง

วงเงินสินเชื่อสูงสุด

วงเงินสูงถึง 150% ของราคาประเมินรถยนต์
ระยะเวลา

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ

ตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป

ช่องทางการชำระเงิน

สะดวกสบายด้วยช่องทางการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ ดูช่องทางการชำระเงินทั้งหมด
เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)  
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)  
สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส + ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  
เอกสารแสดงรายได้ หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน  
สำเนาหนังสือรับรองบริษัทประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม  
สำเนาบริคณห์สนธิ และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น    
สำเนาใบ ภพ.20  
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ  
งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี  
เล่มทะเบียนตัวจริง
สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
รถยนต์เพื่อนัดตรวจสภาพ
หมายเหตุ : ธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร

สนใจสมัครสินเชื่อ

กรอกข้อมูล เพื่อคำนวณสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ อนุมัติรับเงินได้ทันที หรือสมัครเป็นตัวแทนแนะนำลูกค้าได้ที่นี่

หรือ โทร 02-123-4000