สมหวัง เงินสั่งได้ | สมหวังกันภัย | ประกันภัยโรคมะเร็ง ZCP
ประกันโรคมะเร็ง ZCP ประกันโรคมะเร็ง ZCP

ประกันภัยโรคมะเร็ง : ZCP

ตรวจพบไว รักษาหายได้

 • จ่ายทันที 100% ของทุนประกันภัย หลังตรวจพบ
 • พร้อมวงเงินรักษาพยาบาลต่อเนื่อง สูงสุด 1,000,000 บาท
 • ค่าเบี้ยคงที่ ต่ออายุได้ถึง 70 ปี

 

ตารางความคุ้มครอง หน่วย : บาท
ความคุ้มครอง แผน1 แผน2 แผน3 แผน4
1. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง 100,000 200,000 500,000 500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็ง รวมถึงค่าผ่าตัดเคมีบำบัด ฉายแสง (จ่ายตามจริง) 200,000 400,000 500,000 1,000,000
3. ชดเชยค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำโรคมะเร็ง (จ่ายเต็มจำนวน) 10,000 10,000 10,000 10,000
4. ชดเชยค่าเดินทางไปรักษาตัวสำหรับโรคมะเร็งต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 10 ครั้ง) 500 500 500 500
อายุผู้สมัคร (ปี) เบี้ยประกันภัยรวม / คน / ปี
1-34 960 1,680 3,240 4,200
35-44 1,800 3,360 6,600 8,400
45-54 3,120 6,120 11,880 15,240
55-60 4,440 8,880 17,160 22,080

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 70 ปี
 2. เบี้ยประกันภัยคงที่ตั้งแต่เริ่มทำประกันภัยไม่เพิ่มตามความเสี่ยงและอายุที่เพิ่มขึ้น
 3. ทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อ 1 คน

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V. และมะเร็งผิวหนัง
 2. โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย หรือน้อยกว่า 90 วัน หลังจากเริ่มต้นเอาประกันภัยในปีแรก
 3. สภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย

 

หมายเหตุ

 1. เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 4. บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 5. การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-343-1000