สมหวัง เงินสั่งได้ | สมหวังกันภัย | ประกันอุบัติเหตุ ZAP
ประกันอุบัติเหตุ Zap ประกันอุบัติเหตุ Zap

ประกันอุบัติเหตุ : ZAP

ประกันอุบัติเหตุ ที่ให้คุณเต็มร้อย

 • รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่าด้วยเบี้ยประกันภัย เพียงวันละ 2 บาท*
 • คุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้
 • ฟรี บัตรสิทธิพิเศษ "PA CARD' ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 • แผนรายเดี่ยวคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100 %
 • พิเศษสุด แผนครอบครัวคุ้มครองบุตร ไม่จำกัดจำนวน

 

ตารางความคุ้มครอง แบบรายเดี่ยว

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)      
- จากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 200,000 500,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000 500,000
- การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 100,000 200,000 500,000
- การก่อการร้าย 100,000 200,000 500,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ 200,000 400,000 1,000,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000 20,000 40,000
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 500 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน
เบี้ยประกันภัยรายปี 780 1,500 2,640

ตารางความคุ้มครอง แบบครอบครัว (Family Care Plan)

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
ผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร (ไม่จำกัดจำนวน)
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)      
- จากอุบัติเหตุทั่วไป 500,000 300,000 150,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000 180,000 90,000
- การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 500,000 300,000 150,000
- การก่อการร้าย 500,000 300,000 150,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ 1,000,000 600,000 300,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 25,000 25,000 25,000
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 1,000 ต่อวัน 500 ต่อวัน 500 ต่อวัน
4. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุพร้อมกันทั้งคู่ในเหตุการณ์เดียวกัน 1,000,000 -
เบี้ยประกันภัยรายปี 3,600


เงื่อนไขความคุ้มครอง

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-60 ปี
 2. สามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 3. เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับตามช่วงอายุ

อาชีพที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้

 1. ชาวประมง ลูกเรือ
 2. กรรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน ควบคุมรถเครน
 3. อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก
 4. อาชีพที่เกี่ยวกับงานวัตถุระเบิด คนงานเหมืองแร่
 5. อาชีพทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซ
 6. อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก

หมายเหตุ

 1. เบี้ยประกันภัย รวมอากรแสตมป์แล้ว
 2. เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 3. การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 5. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-343-1000