TISCO และ Hi-Way คว้าสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งปี 2566 

6 ธ.ค.66

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2566 จากเวที Kincentric Best Employer Thailand 2023 หนึ่งเดียวในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตอกย้ำความเป็นเลิศในด้านการดูแล “พนักงาน” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ไม่เพียงส่งเสริมทักษะ - การเรียนรู้ - สร้างโอกาสเติบโตในสายอาชีพ ภายใต้หลักยึดค่านิยมองค์กรที่เรียกว่า “MIRACLE” ยังสนับสนุนให้พนักงานวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เปิดเผยว่า ทิสโก้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าและมีความสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งการที่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ได้รับ รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employer Thailand) อีกครั้ง จากผลการสำรวจความคิดเห็นผ่านเสียงสะท้อนของพนักงานโดยตรง ไม่เพียงเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของนโยบายการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลของทิสโก้ (HR) เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันว่า “คนทิสโก้” มีความผูกพันกับองค์กรและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทสูงมาก จึงพร้อมที่จะพัฒนาปรับตัวรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ และเต็มใจที่จะทำงานอย่างทุ่มเทให้กับบริษัท  

ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้กำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทุกบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่ดีแก่พนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี พร้อมโอกาสในการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพ รวมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานวางแผนทางการเงินเพื่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสบายใจ ทำให้ทุกคนไม่ต้องกังวลและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด โดยมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ ความสำเร็จของทิสโก้  

“ในปีนี้ กลุ่มทิสโก้ สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน จนได้รับรางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า 30,000 – 100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความสำเร็จนี้ ไม่ได้เกิดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือเกิดขึ้นได้ในเวลาชั่วคราว แต่เป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน โดยจุดแข็งของทิสโก้ คือ มีพนักงานที่ทำงานอยู่กับบริษัทเป็นเวลานาน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง โดยอัตราการลาออกจากงาน (Turnover Rate) ถือว่าต่ำมากในกลุ่มธุรกิจการเงิน ขณะที่อายุการทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 9.5 ปี โดยพนักงานที่มีอายุการทำงาน 5 ปีขึ้นไป สูงถึง 62.7% ส่งผลให้การขับเคลื่อนองค์กรเกิดความต่อเนื่อง และการที่ทิสโก้ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นนี้อีกครั้ง สะท้อนได้ว่า พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรสูงที่พร้อมทุ่มเททำงานเสมือนเป็นเจ้าขององค์กรอย่างมีความสุข”  

นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ สินเชื่อทะเบียนรถ และนายหน้าประกันภัย ภายใต้กลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า เรื่องการสื่อสาร เพื่อทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม จนทำให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย และสร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้ ถือเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาก โดยปัจจุบัน ไฮเวย์ มีพนักงาน 1,800 คน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะหลังจากการเร่งขยายการเติบโตในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการทำ Morning Talk ผ่าน Video Conference ที่จะเกิดขึ้น 15 นาที ในทุกๆ เช้าอย่างมาก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน และยังได้ใช้โอกาสนี้สื่อสารนโยบายจากส่วนกลาง แบ่งปันกระบวนการทำงานใหม่ๆ ปรึกษาหารือในเรื่องข้อผิดพลาด ข้อร้องเรียน และหาทางออกร่วมกัน ตลอดจนการพูดคุยในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน ทำให้เกิดบรรยากาศที่อบอุ่น ทุกคนไว้วางใจซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะดูเล็กน้อย แต่ถือเป็นการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงานได้ดีมาก  

“ที่ ไฮเวย์ เชื่อว่าการมีทัศนคติที่ดี เป็นคนดี เป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้ ส่วนกระบวนการทำงาน วิธีให้บริการลูกค้า หรือทักษะที่จำเป็นในด้านต่างๆ สามารถเพิ่มเติมให้กับพนักงานได้ บริษัทจึงเลือกที่จะสร้างคนขึ้นมาเอง โดยให้หัวหน้าโซนและผู้จัดการสาขาเป็นผู้คัดสรร Training และ Coaching ด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะคัดจากคนในชุมชนพื้นที่โดยรอบสาขา”

นายวัศกร เทพทิม ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของทิสโก้จะสอดคล้องกับแนวทางของธุรกิจและสนับสนุนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร โดยสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดการกล้าคิด กล้าทดลอง กล้าทำ ผ่านการเติมเต็ม DNA อันเป็นค่านิยม ที่เรียกว่า “MIRACLE” ประกอบด้วย Mastery - เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ, Integrity - ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม, Reliability - สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ, Advice - การให้คำแนะนำที่ดี, Creativity - ความคิดสร้างสรรค์, Learning - เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ และ Empathy - ใส่ใจบริการ โดยเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง    

“นโยบายของทิสโก้คือการดูแลลูกค้าแบบ Lifetime Partner เช่นเดียวกันทาง HR ที่ดูแลพนักงานไม่ต่างจากลูกค้า นั่นคือ สร้างคุณค่าเพิ่ม ให้เขาทำงานได้ดี เติบโตในอาชีพการงาน ทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ และทำให้พนักงานเกษียณสุข"

อย่างไรก็ตาม โครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย จัดโดยบริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย (จำกัด) ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ประจำปี 2566 ได้ทำการคัดเลือกบริษัทจากกว่า 100 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ โดยบริษัทที่ได้รางวัลมีความเป็นเลิศในการสร้างบรรยากาศในการทำงานเชิงบวก เสริมสร้างการมีส่วนร่วมต่อองค์กรให้พนักงาน และประสบความสำเร็จในการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยใช้วิธีการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นหลัก ซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ บริษัทในกลุ่มทิสโก้ โดยบริษัท ไฮเวย์ จำกัด เริ่มได้รับรางวัล Highly Commended Best Employers In Asia ในปี 2548 และรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employers in Thailand) ในปี 2548 ปี 2552 ปี 2556 ปี 2562 ปี 2564 และปี 2566 รางวัลโล่เงินเกียรติยศ Best Employer Hall of Fame ในปี 2565 ส่วนบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ในปี 2564 และปี 2566    

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด