ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส

กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน โดยสมหวัง เงินสั่งได้ ในกลุ่มทิสโก้

1.ที่มาและวัตถุประสงค์

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มทิสโก้ ในฐานะสถาบันที่ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน นอกเหนือจากการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าในเชิงธุรกิจแล้ว ทิสโก้ตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้แนะนำทางการเงินแก่สังคม ด้วย โดยจัดโครงการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาโดยตลอด อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อการเลือกใช้อย่างเหมาะสม การปลูกฝังทัศนคติแก่เยาวชนให้ตระหนักในความสำคัญของการจัดการทางการเงิน การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการเงินที่จำเป็น แก่คนในชุมชนทั่วประเทศ เป็นต้น ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป

2. รูปแบบกิจกรรม

ค่ายสมหวังสร้างโอกาส รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้

2.1 การอบรมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy Training)

ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับการอบรมเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ถ่ายทอดโดยวิทยากรอาสาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของทิสโก้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน (ไม่รวมวันเดินทาง)

2.2 การฝึกปฏิบัติงานจริง (On-the-job Training)

หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าสู่การฝึกปฏิบัติงานจริง เรียนรู้การทำงานในสายอาชีพสินเชื่อรายย่อย ประจำที่สำนักงานสมหวังเงินสั่งได้ โดยมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ เป็นเวลา 2 สัปดาห์

1.Financial Lieteracy Training
2.On-the-job Training
23 - 26 เมษายน 2567
29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2567

3.เกี่ยวกับกลุ่มทิสโก้

ทิสโก้ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 เป็นบริษัทเงินทุนแห่งแรกในประเทศไทยชื่อ “TISCO” มาจากคำย่อของ ชื่อเต็มในภาษาอังกฤษว่า Thai Investment and Securities Company Limited และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2526

ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี ทิสโก้เติบโตและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ วาณิชธนกิจ การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าธนบดี และบริการด้านหลักทรัพย์ รวมทั้งการมีบทบาทต่อส่วนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินในระยะต่างๆ มาโดยตลอด

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าว ทิสโก้ยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ทันสมัย และมีนโยบายบริหารจัดการที่รอบคอบรัดกุมเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัลที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพจากสถาบันชั้นนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นการให้ความรู้ทางการเงิน พัฒนาด้านการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรม ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล) และมีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการดำเนินงานของ "มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล" อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 379

บริษัทภายใต้กลุ่มทิสโก้ ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด และ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เลขที่ 48 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ปัจจุบัน มีเครือข่ายให้บริการทางการเงิน 698 สาขาทั่วประเทศ มีสินทรัพย์รวม 290,726 ล้านบาท มีพนักงาน 5,496 คน (ณ 31 ธันวาคม 2566)

4.การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

4.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ,อนุปริญญา และปริญญาตรี หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 • มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • รักงานบริการและงานขาย
 • มีวินัยในการบริหารจัดการ การดำเนินชีวิตของตนเอง
 • มีความสนใจในการใช้สื่อ Social เช่น Facebook, Youtube, Tiktok
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสนใจในธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
 • มีความสนใจเรียนรู้เรื่องวางแผนการเงิน

4.2 กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 - 5 เมษายน 2567

4.3 เกณฑ์การคัดเลือก ผู้สมัครจำนวน 80 คน จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นที่ 4 โดยพิจารณาตามคุณสมบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

5. สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ

ผู้ร่วมกิจกรรมที่เข้ารับการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 80% และส่งชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย (Project Assignment) ครบ 100% จะได้รับประโยชน์ดังนี้

 • การเรียนรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญ
 • การฝึกปฏิบัติในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ที่สาขาสมหวัง เงินสั่งได้
 • เบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกภาคปฏิบัติที่สาขา
 • ที่พัก อาหาร ระหว่างการเรียนรู้ ที่อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ประกาศนียบัตร
 • โอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มทิสโก้ และสมหวัง เงินสั่งได้

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ค่ายสมหวัง สร้างโอกาสและ/หรือกลุ่มทิสโก้ จะใช้ ข้อมูล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบันทึกในระหว่างกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 • การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเปลี่ยนตัวบุคคลได้
 • การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากตอบรับแล้วโดยไม่มีเหตุสมควร
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ผ่านทาง Website สมหวัง เงินสั่งได้

เงื่อนไข

 • ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตาม
 • ไม่มีการสำรองที่จอดรถ

กำหนดการ

รายการ
กำหนดการ
ช่องทางและสถานที่
1.รับใบสมัคร
5 มี.ค. - 5 เม.ย. 2567
Website
2.แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
10 มี.ค. - 10 เม.ย. 2567
Email และ Website
3.ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในวันที่ 12 เม.ย. 2567
Email และ Website
4.การอบรมความรู้ทางการเงิน
23 – 26 เม.ย. 2567
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
5.การฝึกภาคปฏิบัติ
29 เม.ย. - 10 พ.ค. 2567
สาขาสมหวัง เงินสั่งได้ ใกล้บ้าน
6.ส่ง Project Assignment
10 พ.ค. 2567
Online
7.มอบประกาศนียบัตร
10 พ.ค. 2567
สาขาสมหวัง เงินสั่งได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ข่าวสาร ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด