ประกาศรายชื่อ
ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 4

กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน โดยสมหวัง เงินสั่งได้ ในกลุ่มทิสโก้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 • 1.นางสาวจีรพร ศรีจันทร์
 • 2.นางสาวศิริพร ขุนสมุทร
 • 3. นางสาวนิษิตา หลวงเทพ
 • 4.นายธีรพัฒน์ สมศรีอักษรแสง
 • 5.นางสาวธิดาพร ขวัญนาค
 • 6.นางสาวมนัสนันต์ จันทวงค์
 • 7.นางสาวจั๊ฟนี่ย์ มะดีบิง
 • 8.นางสาววันวิสา ดีคำน้อย
 • 9.นายอภิสิทธิ์ ดำรงค์เชื้อ
 • 10.นางสาวชุติมา ลิ้มเกียรติกุล
 • 11.นางสาวจิราพร สีเมฆ
 • 12.นางสาวพิมพ์อัปสร สอนพร
 • 13.นางสาวชุติมา บัวแก้ว
 • 14.นางสาวพิชชาภรณ์ ศรคำ
 • 15.นางสาวศิริญากร เจือทอง
 • 16.นางสาวสุนิษา ภูมิสวัสดิ์
 • 17.นางสาวชรัญธร มิ่งไชย
 • 18.นางสาวสุวิภาดา แซ่ชั่ง
 • 19.นางสาวณัฐพร เศษวิสัย
 • 20.นางสาวปานฟ้า ปานขำ
 • 21.นางสาวพิมผกา ชัยชมภู
 • 22.นายวิฑูรย์ สุขขีรส
 • 23.นางสาวกรกนก เสนียุทธิ์
 • 24.นางสาวสุนิตา ไพคำนาม
 • 25.นางสาวนิภาดา โททอง
 • 26.นางสาว เบญจวรรณ ศรีสุวรรณ
 • 27. นางสาว ทัตพิชา สว่างชม
 • 28. นาย พนา มากสูงเนิน
 • 29. นางสาว ชรินรัตน์ บุญต่อ
 • 30. นาย ธนบดี ไชยเสนา
 • 31. นาย จิรสิน สีเมฆ
 • 32. นางสาว พิมพกานต์ แสงฉิม
 • 33. นาย พัชร รพิรัตน์ภักดี
 • 34. นาย ธีระวัฒน์ แก้วบุญมา
 • 35. นาย สมเกียรติ เนียมตะเพียนทอง
 • 36. นางสาว ประภัสรา ชาตะวราหะ
 • 37. นางสาว วนัสนันท์ ตันกุล
 • 38. นาย เดชพิทักษ์ จันทร์ปุก
 • 39. นางสาว สุนันทา สวัสดินันทกุล
 • 40. นางสาว วานิตต้า แก้วย้อย
 • 41. นางสาว ศิริวรรณ ไชยสาร
 • 42. นางสาว นุสรา เครื่องเเจ้
 • 43. นางสาว วิชญาดา ชาวทอง
 • 44. นางสาว สุมลฑา ซุ้นสุวรรณ
 • 45. นางสาว อมรรัตน์ พูลสวัสดิ์
 • 46. นางสาว สาวิตรี ปานจันทร์
 • 47. นางสาว นัชนันท์ รอบรู้
 • 48. นางสาว บุษรา โลนะลุ
 • 49. นางสาว นภาพร มาคะวงค์
 • 50. นางสาว ธัญพร หนูเจริญ
 • 51. นางสาว นิภาพร แตงเลี่ยน
 • 52. นาย ณัฐวุฒิ คณาคุณ
 • 53. นาย จารุกิตติ์ สุขสะอาด
 • 54. นาย วุฒิชัย คงพลับ
 • 55. นางสาว วรางคณา ขุมพลกรัง
 • 56. นางสาว ธัญลักษณ์ กองมนต์
 • 57. นางสาว สินี ลิ้มทองกุล
 • 58. นางสาว ภัทรสุดา มารศรี
 • 59. นางสาว ธมลวรรณ เบ็ญพาด
 • 60. นางสาว ภัคธีมา กองจันทึก
 • 61. นางสาว บุญญรัตน์ แสงสด
 • 62. นาย กรวินท์ พวนศิริ
 • 63. นางสาว ยศวดี บูรณ์เจริญ
 • 64. นางสาว พิมพิกา วิจาอ้าย
 • 65. นางสาว วาสนา ทารินทา
 • 66. นาย ดุษฎี ศรีเต็ม
 • 67. นางสาว ประภัสสร สามัคคีคารมย์
 • 68. นางสาว อรพิน ผินสูงเนิน
 • 69. นางสาว พรพรรณ ศรีคต
 • 70. นางสาว ณัฐชยา ฉิมนอก
 • 71. นางสาว อนัญญา เพชรใส
 • 72. นางสาว ดาริกา โคสอน
 • 73. นางสาว วรินณดา ขลังวิชา
 • 74. นางสาว อายานุช บุญวงษ์
 • 75. นางสาว วิชญาดา ปิ่นนพภัณฑ์
 • 76. นางสาว อัมพวัน อยู่ทน
 • 77. นางสาว เกสรา ศรีทัศน์
 • 78. นางสาว ภาวิณี วงศ์คช
 • 79. นางสาว จริยา หวังประเสริฐ
 • 80. นาย อารัน มาหนิ๊
 • 81. นางสาว จันทิมา แก้วขาว
 • 82. นางสาว ปิยมน อินทร์ปรุง
 • 83. นางสาวศิริวรรณหวานใจ
 • 84. นายอภิลักษณ์ แทนประชา
 • 85. นางสาวอริสา สีดารักษ์
 • 86. นางสาวหทัยภัทร สีลาจันทร์
 • 87. นางสาวเบญญาภา คุ้มเนตร
 • 88. นายอลงกรณ์ สินค้าเจริญ
 • 89. นางสาวแวมูรณี เจ๊ะแน
 • 90. นายนรินทร์ เอี่ยมสะอาด

สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ*

 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่เข้ารับการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 80% และส่งชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย (Project Assignment) ครบ 100% จะได้รับประโยชน์ดังนี้
 • การเรียนรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญ
 • การฝึกปฏิบัติในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ที่สาขาสมหวัง เงินสั่งได้
 • เบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกภาคปฏิบัติที่สาขา
 • ที่พัก อาหาร ระหว่างการเรียนรู้ ที่อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ประกาศนียบัตร
 • โอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มทิสโก้ และสมหวัง เงินสั่งได้

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ค่ายสมหวัง สร้างโอกาสและ/หรือกลุ่มทิสโก้ จะใช้ ข้อมูล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบันทึกในระหว่างกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 • การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเปลี่ยนตัวบุคคลได้
 • การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากตอบรับแล้วโดยไม่มีเหตุสมควร บริษัทอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าปรับได้
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ผ่านทาง Website สมหวัง เงินสั่งได้

เงื่อนไข

 • ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตาม
 •  ไม่มีการสำรองที่จอดรถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-633-6283

 

ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด