สินเชื่อรถแลกเงิน
สมหวัง เงินสั่งได้

เปลี่ยนรถเป็นเงิน...เติมฝันที่มี ที่สมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ มีรถ มีเล่มทะเบียน ก็สมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถกับสมหวังได้ครับ รับรถตั้งแต่ 2-22 ล้อ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อเดือน*

3 ขั้นตอนขอสินเชื่อรถแลกเงินที่สมหวัง เงินสั่งได้

สมัครสินเชื่อ

กรอกข้อมูล

ให้เราติดต่อกลับ 

รอติดต่อกลับ

รอติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
เพื่อยืนยันการสมัครสินเชื่อเงินด่วน

ยื่นเอกสาร

เตรียมเอกสารและรถ
ไปที่สาขาสมหวัง เงินสั่งได้
ทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อทะเบียนรถ

 • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 - 70 ปี หรือนิติบุคคล
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

หลักการคำนวณค่างวด คิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด และระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate) ดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.59% ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 12%-24% ต่อปี ตัวอย่างการผ่อนชำระ 60 เดือน

ตัวอย่าง
วงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.59% ต่อเดือน เท่ากับ อัตราดอกเบี้ย Effective Rate 12.64155% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน  

ค่างวด  
= ( วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด)) ÷ จำนวนงวด
=  (100,000 + (100,000 x 0.59% x 60)) ÷ 60
=  2,257 บาท ต่อเดือน

จำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ย ตลอดอายุสัญญา = 135,420 บาท 


ตัวอย่างการผ่อนชำระสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ระยะเวลา 60 เดือน

วงเงินกู้ (บาท)
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)
ดอกเบี้ยทั้งสัญญารวมระยะเวลา 60 เดือน
100,000
2,257
35,420
200,000
4,513
70,780
300,000
6,770
106,200
400,000
9,027
141,620

จำนวนเงินที่ผ่อนชำระตามตารางนี้คำนวณจากวงเงินกู้ตามที่ระบุในตาราง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.59% ต่อเดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 12.64% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน ทั้งนี้หากจ่ายโปะหรือปิดบัญชีก่อนกำหนดจะทำให้จ่ายดอกเบี้ยในจำนวนที่น้อยลง

 


วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

หลักการคำนวณค่างวดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถจักรยานยนต์ คิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด และระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate) ดอกเบี้ยคงที่ 1.09% ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 15%-24% ต่อปี ตัวอย่างการผ่อนชำระ 30 เดือน

ตัวอย่าง

 • ลูกค้าขอสินเชื่อวงเงินกู้ 10,000 บาท (เงินต้น) 
 • อัตราดอกเบี้ย 1.09% ต่อเดือน 
 • ระยะเวลาผ่อน 30 งวด 
 • ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = 10,000 x 1.09% x 30 งวด = 3,290 บาท

ค่างวด 
= (วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด))÷จำนวนงวด
= ((10,000+ (10,000 x 1.09% x30)÷30) = 442.33 ≈ 443 บาท

จำนวนวงเงินกู้ (เงินต้น) รวมดอกเบี้ย ตลอดอายุสัญญา =  13,290 บาท 


ตัวอย่าง : การผ่อนชำระสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ระยะเวลา 30 เดือน

วงเงินกู้ (บาท)
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)
ดอกเบี้ยทั้งสัญญารวมระยะเวลา 30 เดือน
10,000
443
3,290
20,000
885
6,550
30,000
1,327
9,810

จำนวนเงินที่ผ่อนชำระตามตารางนี้คำนวณจากวงเงินกู้ตามที่ระบุในตาราง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.09% ต่อเดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 23.22% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 เดือน ทั้งนี้หากจ่ายโปะหรือปิดบัญชีก่อนกำหนดจะทำให้จ่ายดอกเบี้ยในจำนวนที่น้อยลง


เงื่อนไขของหลักประกันและข้อตกลงในการใช้บริการ

 • รถยนต์ เก๋ง กระบะ รถบรรทุก อายุรถรวมผ่อน ไม่เกิน 25 ปี
 • รถมอเตอร์ไซค์ อายุรถรวมผ่อนสูงสุด ไม่เกิน 12 ปี
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้สมุดคู่มือทะเบียนรถเป็นหลักประกันแทนการส่งมอบรถ
 • ผู้กู้ต้องส่งมอบทะเบียนรถให้กับธนาคาร/บริษัท โดยไม่มีการโอนเล่มทะเบียน
 • การคำนวณดอกเบี้ย เพื่อหักชำระหนี้เป็นแบบลดต้นลดดอก
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด หรือชำระค่างวดมากกว่ากำหนดเพื่อตัดเงินต้นได้
 • การชำระหนี้งวดสุดท้ายเพื่อปิดบัญชี จะต้องชำระทั้งเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ค้างชำระ

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อทะเบียนรถ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุด
  หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้ ของผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อ
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนการขาย โดยธนาคารทิสโก้เป็นผู้ให้สินเชื่อ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อัตราดอกเบี้ย 12% - 24% ต่อปี | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด