สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

เราพร้อมมอบโอกาสให้คุณมีความสุขหลังเกษียณ กับสินเชื่อข้าราชการบำนาญ ดอกเบี้ยต่ำ-รับเงินทันที* สำหรับท่านที่ต้องการเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน หรือต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

 • ให้วงเงินสูงถึง 100% ของบำเหน็จตกทอด
 • ผ่อนน้อย ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 • รับเงินไว ภายใน 1 วันทำการ หลังทราบผลอนุมัติ
 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

 • มีสัญชาติไทย และเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ
 • อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 90 ปี
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)  
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับเงินกู้

รายละเอียดดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 8.15% ต่อปี

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนการขาย โดยธนาคารทิสโก้เป็นผู้ให้สินเชื่อ

*หลังจากได้รับอนุมัติ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 8.15% ต่อปี (ณ 3 ต.ค. 66)
โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด