รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

30,000

ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

350 บาท/วัน
(สูงสุด 15 วัน)

กรุณากรอกข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขสินเชื่อ

     ธนาคารทิสโก้  จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้สินเชื่อจำทะเบียนรถยนต์และบริษัท ไฮเวย์ จำกัด เป็นผู้ให้สินเชื่อรถมอเตอร์ไซด์  

• เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคาร/บริษัทกำหนด

เงื่อนไขที่สำคัญของประกันภัย

    ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มี ผลบังคับเป็นครั้งแรก (ระยะเวลาเข้าร่วมแคมเปญ ตั้งแต่ 1  มีนาคม 2564 - 30 เมษายน  2564)  

ข้อยกเว้นของประกันภัย

1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด

2. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาความคุ้มครองนาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลความคุ้มครอง

2. ผลประโยชน์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอายุ 16 - 80 ปี 

3. ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด

4. ผู้เอาประกันภัยสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

5. ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ 

     5.1 ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ 

     5.2 ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง 

     5.3 ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจาก วันที่สลบหรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)

6. ผู้เอาประกันภัยจะต้องปฎิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของรัฐบาลหรือหน่วยงานของราชการที่ได้มีการประกาศหรือมีการเตือนเกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

7. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น

8. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

9. กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด  

10. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 

11. การพิจารณาอนุมัติรับประกันภัยและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองได้ที่ www.muangthaiinsurance.com หรือ โทร. 1484

- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- นายหน้าประกันภัย : บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
- รับประกันภัยโดย: บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด