ทิสโก้เดินหน้าค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 3 เสริมรากฐานเศรษฐกิจ-สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน 

14 พ.ย. 66

กลุ่มธนาคารทิสโก้ เดินหน้าปั้นนักการเงินรุ่นใหม่ เปิด “ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 3” มุ่งส่งเสริมทักษะทางการเงินแก่คนวัยเริ่มทำงาน ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องติดตัวไปตลอดชีวิต พร้อมหวังผลการส่งต่อความรู้สู่ชุมชนในพื้นที่ แก้ปมหนี้ครัวเรือน - หนี้นอกระบบสูง รวมถึงเปิดโอกาสให้สมัครร่วมงานกับสมหวัง เงินสั่งได้  โดยในรุ่นที่ 3 นี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก 

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธนาคารทิสโก้ เปิดเผยว่า การขาดทักษะทางการเงิน เป็นต้นตอสำคัญหนึ่งของปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สะสมมานาน ล่าสุด ณ สิ้นไตรมาส 2/2566 หนี้สินครัวเรือนไทยมีจำนวน 16.07 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 90.7% ต่อ GDP ถือเป็นอันดับ 7 ของโลก ที่สำคัญสัดส่วนการเป็นหนี้ยังขยายตัวเร็วกว่าหลายประเทศอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเพิ่มขึ้นถึง 87.8% ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา1 และส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้แล้วหมดไปไม่สร้างรายได้ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานมีหนี้เร็วขึ้น และยังเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนคนมีหนี้เสียสูงที่สุด ขณะที่สัดส่วนเงินออมในภาพอยู่ในระดับต่ำกว่า 20% ถือเป็นสถาณการณ์ที่น่ากังวล และย้ำเตือนให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งมือช่วยกันแก้ไขอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน  

กลุ่มธนาคารทิสโก้ ในฐานะสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สังคมอย่างยั่งยืน จึงเดินหน้า “ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส” กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน โดยสมหวัง เงินสั่งได้ ผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ในกลุ่มธนาคารทิสโก้ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กำลังเข้าสู่การทำงาน เพื่อสร้างทักษะการวางแผนด้านการเงิน ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องติดตัวไปตลอดชีวิต อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สมัครเข้าร่วมงานกับสมหวัง เงินสั่งได้ ประจำสาขาใกล้บ้าน โดยค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 มีผู้สนใจสมัครเข้ามาจำนวนมากและผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมประมาณ 60 คน  

สำหรับหลักสูตร ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย  

  • ช่วงที่ 1 การอบรมความรู้ทางการเงิน ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการเงินที่ดี อาทิ เทคนิคและแรงจูงใจในการออม การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด ความเสี่ยงทางการเงิน พลังดอกเบี้ยทบต้น การเปิดโลกสินเชื่อ รวมถึงการส่งเสริมการออมโดยร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) เป็นต้น   
  • ช่วงที่ 2 การฝึกปฏิบัติงานจริงในธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ สาขาสมหวัง เงินสั่งได้ ที่สาขาใกล้บ้าน เพื่อเรียนรู้วิธีการและลงมือทำงานจริงร่วมกับทีมสาขาสมหวัง เงินสั่งได้ 
  • ช่วงที่ 3 การนำเสนอผลงาน เพื่อวัดผลการเรียนรู้ ด้วยการนำทักษะความรู้ที่ได้รับมาทำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) แล้วนำเสนอเป็นผลงานกลุ่ม  

นายไพรัช กล่าวว่า “ในค่ายสมหวัง สร้างโอกาสนี้ เราหวังอย่างยิ่งว่า น้อง ๆ จะนำทักษะทางการเงินที่ได้รับไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติทางการเงินที่ดีที่จะช่วยให้สามารถตัดสินใจเรื่องเงิน รู้ทางเลือกที่ดีหรือไม่ดี และบริหารจัดการการเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว (Aged Society) ดังนั้น การมีทักษะทางการเงินที่ดีจะเป็นภูมิคุ้มกันให้น้อง ๆ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้สมัครเข้ามาร่วมงานกับสมหวัง เงินสั่งได้ ประจำสาขาที่อยู่ใกล้บ้าน ซึ่งไม่เพียงการสร้างผู้ให้บริการสินเชื่อมือชีพที่จะเป็นกำลังสำคัญของบริษัทในอนาคตแล้ว น้อง ๆ เหล่านี้จะกลายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางการเงินไปยังคนในชุมชน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งควบคู่กันไป ซึ่งในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มีสัดส่วนการรับผู้อบรมเข้าทำงานสูงถึง 70%” 

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ที่กลุ่มธนาคารทิสโก้ ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมรู้ไว้เข้าใจหนี้ ฉลาดเก็บฉลาดใช้ ซีรีส์ชุมชนสมหวังหมู่ 8 ค่ายการเงินเยาวชนธนาคารทิสโก้ ชมรมเครือข่ายค่ายการเงินฯ โปรแกรมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ในโครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน และค่ายสมหวัง สร้างโอกาส มีผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวนมากถึง 1.25 ล้านคน  

ที่มา : 1 ข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด