Hi-Way คว้า Best Employer Hall of Fame เดินหน้าเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ด้วยกลยุทธ์ “โอกาส สร้างได้” 

24 พ.ย. 65 - บริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ ตอกย้ำความเป็นเลิศในด้านการดูแลพนักงาน ด้วยการคว้ารางวัลโล่เงินเกียรติยศ Best Employer Hall of Fame จากเวที Kincentric Best Employers Thailand Hall of Fame เพื่อยกย่ององค์กรที่ไม่เพียงมุ่งเน้นการเติบโตในเชิงธุรกิจ แต่ยังออกแบบการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาสในการเติบโตและมุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง ชูกลยุทธ์ “โอกาส สร้างได้” พร้อมเฟ้นหาพนักงานรุ่นใหม่รองรับการเร่งขยายสาขาทั่วประเทศ  

 


นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า ในนามกลุ่มทิสโก้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Employer Hall of Fame จากการจัดอันดับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ถือเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูองค์กรนายจ้างที่ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานมาโดยตลอด พร้อมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน จนกลายเป็นองค์กรที่พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความผูกพันและมีมุมมองที่ดีต่อประสบการณ์ในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีกลไกและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพพนักงานอยู่เสมอ ทำให้สามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดีส่งผลให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง  

นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา
ประธานกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ประธานกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ สินเชื่อทะเบียนรถ และนายหน้าประกันภัย ดำเนินการภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัท ไฮเวย์ จำกัด มีจำนวนพนักงานกว่า 1,300 คน ซึ่งทุกคนล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้น การสื่อสารไปยังพนักงานและรับฟังเสียงของพนักงาน จึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะไม่เพียงเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถแล้ว ยังช่วยให้บริษัทได้ข้อมูลเชิงลึกในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังช่วยสร้างความเข้าใจและทำให้พนักงานทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน จนเป้าหมายบรรลุผลและสร้างการเติบโตให้กับองค์กร

ด้วยวัฒนธรรมองค์กรและความเชื่อในเรื่อง “โอกาส สร้างได้” จึงเปิดโอกาสให้พนักงานกล้าคิด กล้าทดลอง กล้าทำ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้ ในเรื่องการดูแลและส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงานนั้น พนักงานทุกรายจะได้รับการดูแลเป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กลุ่มทิสโก้ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ผลตอบแทน รางวัลตามอายุงาน การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ รวมถึงแนวทางการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานในรูปแบบอื่น เช่น การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณสุข เป็นต้น

ขณะเดียวกันยังกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) มีการวัดผล ประเมินผล ในแต่ละหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน แม้จะเริ่มต้นจากพนักงานปฏิบัติงาน แต่ถ้ามีศักยภาพจะได้รับการโปรโมตตามลำดับ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการภูมิภาค ไปจนถึงผู้บริหาร สิ่งสำคัญคือการคัดสรรคนขึ้นมาเองตั้งแต่เริ่มต้น โดยพิจารณาจากคนที่มีทัศนคติที่ดี ซื่อสัตย์ และมีความสามารถอย่างเหมาะสม โดยหัวหน้าโซนและผู้จัดการสาขาจะเป็นผู้คัดเลือก Training และ Coaching ด้วยตัวเอง จากเดิมที่การรับสมัครจะมาจากหน่วยงานกลางเท่านั้น ดังนั้น จึงทำให้การจัดสรรคนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทำได้ทันท่วงที 

“ในการทำงานทุกเช้าเราจะมี Morning Talk ผ่าน Video Conference ประมาณ 15 นาที เพื่อสื่อสารในเรื่องต่างๆ อาทิ นโยบายส่วนกลาง กระบวนการทำงานใหม่ๆ ข้อผิดพลาด ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ สิ่งที่ต้องระวัง การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ตลอดจนสารทุกข์สุขดิบของพนักงาน ซึ่งสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ทุกคนเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ทุกคนก็จะช่วยกันแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกันอย่างเต็มที่ และพยายามทำเป้าหมายให้บรรลุผลอย่างเต็มใจ” นายยุทธพงษ์กล่าว 

นายศุภชัย บุญสิริ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีแผนขยายการเติบโตในธุรกิจต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ผ่านการเร่งขยายสาขาไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ห่างไกล จึงวางเป้าหมายในการสรรหาคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเติบโตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบการรับสมัครงานโดยตรง และการจัด “ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส” กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินขึ้น ดังนั้น ในตอนนี้จึงมีพนักงานหลากหลายช่วงวัยที่ต้องทำงานร่วมกัน แต่ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มีการสร้างระบบพี่เลี้ยงมาคอยถ่ายทอดวิธีคิด วิธีการทำงานให้กับน้อง ๆ รุ่นใหม่ ๆ สร้างการสื่อสารภายในที่ดี ทำให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันระหว่างคนในแต่ละวัยผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และการส่งต่อวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีความต่อเนื่อง สะท้อนออกมาจากความสุขและความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร โดยพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนมากกว่า 30% 

อย่างไรก็ตาม รางวัลเกียรติยศสูงสุด Best Employer Hall of Fame จากเวที Kincentric Best Employer Thailand 2022 จัดโดยบริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย (จำกัด) ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ถือเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ได้รับรางวัล Highly Commended Best Employers In Asia ในปี 2548 และรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” (Best Employers in Thailand) จากเวทีนี้มาแล้วในปี 2548 ปี 2552 ปี 2562 และปี 2564


ประมวลภาพงานรับรางวัล Best Employer Hall of Fame 


สนใจร่วมงานกับสมหวัง เงินสั่งได้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • Marketing Staff - เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (จำนวนหลายอัตรา)

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท
 • พิจารณาสินเชื่อตามเงื่อนไขของบริษัท
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า
 • ทำกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดของสาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาการตลาด การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพดี เหมาะในการให้บริการลูกค้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และงานขาย
 • ชอบคิด ชอบวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล
 • เข้าใจบทบาท กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • สามารถออกทำกิจกรรมทางการตลาดนอกสาขาได้ เช่น ออกบูธ เดินทรูป แจกโบรชัวร์ ติดป้ายโฆษณา การทำกิจกรรม CSR
 • เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด